Általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételek – WDIGITAL Kft.  – Webnyomda

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja

A WDigtial Kft. (székhely: 1021 Budapest, Labanc út 20.) (a továbbiakban: Szolgáltató) nyomdai szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a Szolgáltató lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

A Szolgáltató egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel

A Szolgáltató jelen rendelkezéseket honlapján (www.wdigital.hu), valamint székhelyén, jól látható, hozzáférhető helyen közzéteszi.

Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleink figyelmét felhívja.

Megrendelőink, – ha és amennyiben a Szolgáltató a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett – a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.

4. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.A Szolgáltató az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Szolgáltató írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

5. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató minden nyomtatási feladatot kizárólag a vásárlótól kapott nyomtatási adatok alapján végez el. Ezeket az adatokat kizárólag olyan formátumban, és azokkal a specifikációkkal lehet átadni, melyek a vásárlói információban meg vannak nevezve. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra. Amennyiben Szolgáltató elfogadta és hibátlanként igazolja vissza a nyomdai anyagot, úgy az ebből eredő hibákért felelősséget vállal. Felelősséget vállal továbbá, azokért az esetleges tartalombeli eltérésekért (színbeli minimális eltérésekért nem), melyek a nyomtatandó anyag digitális (softproof) vagy fizikai (hardproof) mintanyomata és az elkészült termék között fedezhető fel.

Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a Megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is, beleértve elsősorban, de nem kizárólag, ha a Szolgáltató által jelzett – még nyomtatható – hibák ellenére is jóváhagyja a nyomtatást.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

A megrendelő által, a Szolgáltató-hoz elküldött, az elvégzendő munkához szükséges információk, adatok, elektronikus dokumentumok, nyomtatási anyagok, ingyenesen, de csak a szerződés hibátlan teljesedésbe mentéig kerülnek megőrzésre, azt követően törlésre kerülnek.

6. Megrendelés

A szerződés tárgyát képező kiadvány, illetve a Szolgáltató által leszállítandó áru, termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített weboldalon keresztül (www.wdigital.hu), juttatja el Szolgáltatóhoz.

Az anyagleadási határidők, a választott szállítási határidőkre vonatkoznak.

7. A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően továbbított megrendeléseket 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja.

Eltérő rendelkezés hiányában a jogi kötelező erővel bíró szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést elutasítsa, vagy a már megkötött szerződések esetében rendkívüli és azonnali felmondással éljen, abban az esetben, ha az átadott nyomtatási adatok a Magyar Köztársaság Alkotmányát sértő tartalommal bírnak, vagy ha a Magyar Köztársaság közrendjébe ütköznek.

8. Árak

A megrendelés visszaigazolásában megadott árak tartalmazzák a csomagolást, a megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre fuvarozást, a portót, a mindenkori forgalmi adót, valamint a 2011. évi LXXXV. törvényben rögzített környezetvédelmi termékdíjat abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolásból másra nem lehet következtetni.

A megadott árak azzal a fenntartással érvényesek, hogy a vásárló ajánlatában található megrendelés adatai a szerződéskötés után változatlanok maradnak. Azok a költségek, amelyek a vásárlóval a megrendelés visszaigazolását követően kötött további megállapodásokkal kapcsolatosak, külön lesznek felszámolva.

A szállítás költsége magában foglalja a vásárló által megadott megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre történő egyszeri szállítást.

9. Leadott anyag

Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra.

A Szolgáltató a leadási anyagot – olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül – minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat – a Megrendelő költségére – elvégzi. Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

10. A teljesítés helye és ideje

A Szolgáltató az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel.

A szállítási határidőt munkanapokban kell megadni. Munkanapnak számít hétfőtől péntekig minden nap, kivéve az ünnepnapokat. Ha nincs megállapodás a Szolgáltató weboldalán az előteljesítésre vonatkozóan, úgy semmi esetben sem terheli a wdigital.hu -t a vételár kifizetése előtti szállítási kötelezettség. A szállítási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az áru a szállítási határidő végéig elhagyja a székhelyet vagy a vásárló általi elszállítási lehetőség esetén az áru szállításra készre lett jelentve.

A kézbesítési napnak az a nap minősül, melyen a megrendelő címére a kézbesítés vagy kézbesítési kísérlet megtörtént. Amennyiben a vevő nem tartózkodik a szállítási címen, esetleg rossz címet vagy adatot adott meg, azért a felelősség őt terheli.

A Szolgáltató küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A futár sikertelen kézbesítés esetén a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép (ha a megrendelő megadta telefonszámát a regisztráció során) és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri a Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.

A teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelés során meghatározott szállítási és a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt cím. Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru összes felmerült költsége kiszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató, mely díj a bruttó termékérték 30%-a. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 2 hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti. A raktározás költségét Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget – még ha jogi kötelezőerővel megállapított szállítási határidőkről van is szó – abban az esetben, ha a szállítás, és a teljesítés késedelme egy elháríthatatlan külső okon (vis maior), vagy olyan eseményen alapul, amelyek a Szolgáltató szállítását jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik (ide tartoznak különösen a sztrájk vagy ha a munkavállalók nem tudnak bejutni az üzembe, esetleges hatósági rendelkezések és más előre nem látható akadályok), és a Szolgáltató érdekkörén kívül állnak, valamint bizonyíthatóan jelentős befolyással bírnak a termék előállítására vagy leszállítására, még akkor is ha ezek a Szolgáltató szállítóinál vagy alvállalkozóinál merülnek fel. Ezek a körülmények feljogosítják a Szolgáltató -t a szállítás vagy teljesítés időtartamának az akadályoztatás időtartamának megfelelő határidővel történő meghosszabbítására, vagy a még nem teljesített rész vonatkozásában a szerződéstől való teljes vagy részleges elállásra. Ha a fent említett körülményekre tekintettel a teljesítés lehetetlenné válik, akkor a Szolgáltató mentesül a teljesítési kötelezettség alól. A Szolgáltató köteles a vásárlót ezekről a körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

11. Kárveszélyviselés

A termék véletlen megsemmisülésének vagy a véletlen megrongálódásának veszélye a szállításra jogosult személynek való átadás időpontjától, de legkésőbb attól az időponttól, amikor a termék elhagyja az üzemet, száll át a vásárlóra. Ez a rendelkezés érvényes tekintet nélkül arra, hogy ki viseli a szállítási költségeket. Abban az esetben, ha a termék szállításra kész, és a szállítás olyan okokból késik, melyért a Szolgáltató nem felelős, a kár veszélyének viselése a vásárlóra hárul a szállításra készre jelentés kézhezvételétől.

A vásárló kérésére és költségére a Szolgáltató biztosítja a küldeményt a biztosítható károkkal szemben.

12. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig – nem nyomdai szolgáltatás esetén – az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az árut kézhezvétel után rögtön át kell vizsgálni. A kiszállított árun a nyilvánvaló hiányosságokat a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül kell jelenteni a Szolgáltatónak.

A fenti határidő csak abban az esetben érvényes, ha a kifogást ezen belül elküldték a Szolgáltató részére. A vásárló a kifogását a hiányosság megjelölésével és a szavatossági igényének megjelölésével írásban köteles megadni. Olyan kifogásokat, amelyek azon alapulnak, hogy a vásárló a nyomtatási adatok előírásait nem vette figyelembe, nem lehet érvényesíteni.

A kereskedelmi forgalomban szokásos 3 % -val több vagy kevesebb termék szállítását a vásárlónak el kell fogadnia, amennyiben ez a konkrét esetben elvárható. A szállított mennyiség kerül fizetésre.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:

  • Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását
  • A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.

Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak.

Ez különösen érvényes az alábbiak esetén:

  • enyhe színeltérések két vagy több megrendelés között
  • enyhe színeltérések egy előző megrendeléshez képest
  • enyhe színeltérések az egyes ívek között egy megrendelésen belül, enyhe vágási és falcolási tolerancia (= eltérések a nyitott vagy falcolt végleges formátumtól); különösen drótfűzött vagy gyűrűs magazinoknál, brosúráknál és könyveknél a végleges formátumtól való maximum 4 mm-es eltérés, minden más brosúránál és könyvnél a végleges formátumtól való 2 mm-es eltérés, reklámtechnikai termékeknél 1-2%-os eltérés a végleges formátumtól, minden más terméknél a végleges formátumtól való maximum 1 mm-es eltérés,
  • enyhe színeltérések a magazinok belső része és borítója között
  • enyhe eltolódás (maximum 1 mm-ig) a parciális UV-lakkozásban a nyomtatási motívumhoz képest

Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof)és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő.

Az enyhe színeltérés értéke: +- 3 deltaE

13. Minőségi kifogások

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább „szúrópróba-szerűen”, majd az átvételt követő 7 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szolgáltató legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőség-ellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

14. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben – készpénzben vagy hagyományos banki átutalás útján – a Szolgáltató -nak a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10104105-43371800-01004009 bankszámlaszámára megfizetni.

Társaságunknál utánvétes fizetési módra is van lehetőség – bizonyos, előre egyeztetett értékhatárig .Az utólagos átutalásos (halasztott) fizetés csak a Wdigital Kft -vel történt egyeztetés után, külön engedéllyel történhet. A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést, illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal vagy bankgaranciával, esetlegesen értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.

10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.

A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

15. Tulajdonjog fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Szolgáltató ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.

A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Szolgáltató nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

16. Szerződésszegések, szavatosság

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.

Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Szolgáltató választása szerint jogosult:

  • a szerződést felmondani, és a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy
  • új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha a Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Szolgáltató nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult – az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül – az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató hibás teljesítése:

Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt. Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Szolgáltató az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 7 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.

Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

17. Adatkezelés

Szolgáltató a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Szolgáltató részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Szolgáltató címére megküldve.

18. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.